• działamy na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
  • nasza szkoła wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,
  • nasi absolwenci przystępują do zewnętrznych egzaminów zawodowych w szkole, w której się uczyli